Клуб "Креативност, субективизъм и конфликтност в контрола" е насочен към онези взаимодействия между участниците в контролния процес, при които е възможно да се прояви субективизъм. Когато персоналните качества и недостатъци имат значителен дял в обосновката при формиране и вземане на решения, е възможно процедурите да се моделират. Манипулациите на участник в контролното производство влияят върху крайните резултати, което налага тяхното детайлно проучване и систематизиране на мерки за противодействие.

Противоположните интереси на участниците в контролния процес създават условия за конфликтност, която може да се прояви в по-малка или по-голяма степен, в зависимост от персоналната характеристика на личността. Независимо от личните особености, водещи до конфликти при реализиране на контролните процедури, съществува законова рамка за категорията "конфликт на интереси". 

Факторите, които въздействат върху условията, при които се проявяват субективизъм и конфликтност имат основно персонална насоченост - индивидуалните особености на характера, темперамента, комплексите, самооценката, професионалната компетентност и работоспособност, лоялността, алчността и други мотивиращи и демотивиращи фактори.

Съобразно знанията, уменията и компетенциите на конкретното лице се комбинират различните индивидуални специфики и е възможно да се намерят креативни подходи за решаване на проблемни ситуации в контролния процес. 

В Клуба "Конфликтност, субективизъм и креативност в контрола" се разглеждат конфликтни ситуации, контролни процедури с наличието на субективизъм, както и възможности да се намерят креативни решения. 


Добре дошли на третото Online и девето поред национално ученическо състезание по "Митнически и данъчен контрол"

05 април 2022 г.

The course "Customs Control" covers groups of questions about the nature, role and importance of customs control, applicable regulations, organization and functions of customs administration, application of customs procedures and customs regimes, technology of customs control, international customs cooperation, customs representation and etc. The training content is aimed at training staff for the needs of the customs administration and customs representatives.


Целта на изучаването на дисциплината “Основи на криминалистиката и криминологията” е да се запознаят студентите от специалност “Стопански и финансов контрол” с основите на организацията, методологията и инструментариума на криминалистиката и криминологията. Съдържанието на курса обхваща онези части от дисциплините „Криминалистика” и „Криминология”, които в теоретически и практически аспект имат значение за професионалната подготовка на бъдещите контролни специалисти.

Чрез учебният курс студентите могат да научат основните действия по разкриване, разследване и предотвратяване на съответните престъпления. Обхванати са въпросите за връзките на криминалистиката и криминологията с контрола, ученията за версиите, хипотезиране, доказване, изследване на документи, експертизи, разпит и др. Разгледана е общата характеристика на престъпността, личността на престъпника и жертвата, прогнозирането и планирането на борбата с престъпността; криминологичните фактори, пораждащи конкретните видове престъпност, като е акцентирано върху икономическата престъпност в кредитната, митническата, финансовата, данъчната и осигурителната системи.

Изучаването на дисциплината е насочено към конкретно ползване на информация. Разширява се компетентността за икономическата сигурност и финансовите рискове на международно,  национално и фирмено равнище. Научават се методите и способите за разкриване на икономически нарушения.

Придобиват се умения за противодействие на "изтичането" на служебни тайни - производствени, търговски, управленски и др., независимо дали данните за тях са на хартиен носител или в гигитализиран формат (предпочитан при кибер атаки). Получават се знания за методите и способите за конкурентно разузнаване и промишлен шпионаж, корупционни практики, продажба на конфиденциална информация и др.

Изучават се възможностите да се получи  по законов път информация,  както и конкретните процедури, условия и ред за ползване на специални разузнавателни средства (СРС). Поясняват се ограниченията и отговорностите при неправомерно контролиране, наблюдение, проследяване и др.

Курсът по "Данъчен контрол и администрация" е предназначен за подготовката на студенти от специалност Стопаснки и финансов контрол. Главната задача, която е поставена при изразботката на курса, е да бъде подпомогнат учебния процес и да се мотивира определено поведение в бъдещите специалисти чрез решаване на задачи и казуси.